Latest News - Economy
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Rozumieme vetraniu, tepelným čerpadlám a prirodzene aj klimatizácii. Urobte s nami ďalší krok k energeticky efektívnej domácnosti.Tepelné čerpadlá považujeme za vykurovanie budúcnosti. Okrem funkcie vykurovania objektu viete pomocou nich zabezpečiť aj ohrev teplej vody, alebo  chladenie objektu. Možno sa opýtate prečo práve tepelné čerpadlo má byť vykurovaním budúcnosti.
Odpoveď je pomerne jednoduchá. Tepelné čerpadlo je jediné vykurovacie zariadenie, ktoré pri dodaní 1kW výkonu dokáže vyrobiť 4kW tepla. Nie je to perpetum mobile, ani výroba energie, iba prečerpanie tepelnej energie nízkej úrovne z vonkajšieho prostredia, na využiteľnú úroveň tepelnej energie. Výsledkom je veľmi vysoká efektivita, ktorá samozrejme je závislá aj od vonkajších podmienok, ale stále nie je porovnateľná s iným zdrojom tepla. Viac detailov okolo efektivity, účinnosti a fungovania počas nepriaznivých poveternostných podmienok nájdete na našom blogu. 
Zároveň sú tepelné čerpadlá veľmi vhodnou kombináciou spolu s fotovoltaickou výrobou elektrickej energie, kedy je vyrobená energia spotrebovaná tým najefektívnejším možným spôsobom priamo na mieste výroby.   

Poradíme, prepočítame, navrhneme a zrealizujeme

Na vytvorenie cenovej ponuky potrebujeme len vaic parametrov:

 • typ nehnuteľnosti (dom, byt)
 • počet miestností v nehnuteľnosti
 • výmeru miestností a nehnuteľnosti
 • spotrebu energií a súčasné zdroje energie, ktoré využívate
 • Vaše požiadavky a predstavy o funkcionalite


Prečo si vybrať nás?

 • spolupracujeme s overenými značkami a lídrami na trhu, používame produkty LG, Samsung, Bosch 
 • skúsení interní technici
 • vlastný sklad, čo umožňuje rýchlu realizáciu
Skonzultujte svoju realizáciu:

info@aerosystem.sk
+421 907 911 565

Rozumieme vetraniu, tepelným čerpadlám a prirodzene aj klimatizácii. Vyberte si klimatizáciu od dodávateľa s 15-ročnými skúsenosťami v oblasti vzduchotechniky.

Klimatizácia v rodinnom dome dnes nie je žiadny luxus. Vzhľadom na vyššie teplotné výkyvy a letné tepla, je to už bežná požiadavka investora. V minulosti boli klimatizačné systémy pomerne náročnou investíciou, čo dnes až tak neplatí a za rozumnú sumu sa dá riešiť neporovnateľný letný komfort v dome. Zároveň v prípade, že máte alebo plánujete fotovoltaickú elektráreň, tak vzhľadom na letné prebytky výroby elektrickej energie budete mať dom vychladený takmer zadarmo.
V prípade výstavby domu je vhodné na klimatizáciu myslieť a v prípade pochybností urobiť aspoň prípravu na jej budúcu inštaláciu - stáť Vás to bude minimum, avšak v budúcnosti tento krok veľmi oceníte.   

Inštalácia klimatizácie rýchlo, spoľahlivo, jednoducho

Na vytvorenie cenovej ponuky potrebujeme len pár parametrov:

 • typ nehnuteľnosti (dom, byt)
 • počet miestností, ktoré chcete ochladiť
 • výmeru miestností a nehnuteľnosti


Prečo si vybrať nás?

 • spolupracujeme s overenými značkami a lídrami na trhu, používame produkty LG, Mitsubishi, Midea, Haier a Carrier
 • skúsení interní technici
 • všetky zariadenia skladom pripravené na realizáciu


Ako dlho trvá inštalácia a dodanie?

Všetky potrebné komponenty máme skladom, čím účinne skracujeme dobu celej realizácie. Osadenie klimatizačnej jednotky trvá zvyčajne menej než 4 hodiny. Je potrebné zohľadniť náročnosť celej realizácie (práca vo výške, stavebný materiál, dostupnosť určeného miesta)Skonzultujte svoju realizáciu s profesionálmi:

info@aerosystem.sk
+421 905 401 344

Vnútorné ovzdušie škôl a školských zariadení vo vzťahu k respiračným ochoreniam
Téma riadeného, resp. núteného vetrania je častokrát uvádzaná najmä  v súvislosti s bývaním v súkromných obytných nehnuteľnostiach. Počas riadeného vetrania však prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku bývania. To sa však týka pobytu „doma“, čo však s pobytom v práci, či škole a školských zariadeniach?  

  Výsledky viacerých štúdií vypracovaných v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí Európy (CEHAPE) poukázali na priamu súvislosť medzi zhoršujúcim sa zdravotným stavom a ich pobytom v znečistenom vnútornom prostredí.
Vzhľadom nato, že v súčasnosti ľudia trávia priemerne 80 – 95% času v interiéri (domácnosti, školy, administratívne budovy, atď.) stáva sa pre nich kvalita vnútorného ovzdušia jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich ich celkové zdravie.    

 
„Pôsobeniu environmentálnych faktorov je človek vystavený počas celého života. Ukazuje sa však, že kvalita životného prostredia vplýva v oveľa väčšej miere práve na detský organizmus, keďže deti vzhľadom na svoje telesné proporcie dýchajú väčší objem vzduchu a v ich organizme prebieha intenzívny vývoj.“ MUDr. Daniela Krajčová, Ústav hygieny LF UK, Bratislava  

Vzhľadom na enviromentálne podmienky sa venuje zvýšená miera pozornosti práve monitoringu podmienok vnútorného ovzdušia v školských a predškolských zariadeniach, v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí (CEHAPE) sa vypracovalo už v roku 2010 viacero štúdií v rámci celej Európy. Najrozsiahlejšej štúdie SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) a SEARCH, na ktorých od roku 2010 participuje 38 zdravotníckych inštitúcií v 25 krajinách sa zúčastnilo aj Slovensko. Hodnotilo sa 18 fyzikálnych, chemických a biologických faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vnútorného ovzdušia priestorov určených pre denný pobyt detí a mládeže. Prostredníctvom fyziologických parametrov a psychologických testov sa následne posudzovala miera sústredenia a pozornosti žiakov, na ktorú má kvalita vnútorného prostredia priamy vplyv. 
 
Výsledky projektu SEARCH ukázali, že vo všetkých sledovaných slovenských školách sú vysoko prekročené hranice koncentrácie prachových častíc (zapríčiňuje výskyt bronchitídy), pozorovaný bol aj najvyšší výskyt alergických a dráždivých reakcií v porovnaní s inými krajinami. Medzi najrizikovejšie faktory ovplyvňujúce tieto výsledky boli zaradené najmä prekročené kapacity zariadení (teda znížená biologická kvalita ovzdušia), plastikové podlahoviny, nevhodné spôsoby upratovania a údržby budov.    


Vo viacerých prípadoch výsledky preukázali priamy vzťah medzi zvýšenou mierou astmatických ochorení a prítomnosťou skúmaných faktorov (drobné prachové častice, alergény, roztoče či zbytky tabakového dymu). V uvádzaných príčinných súvislostiach dominujú práve enviromentálne a faktory životného štýlu prebiehajúce na základe modernizácie (spôsob renovácie a výstavby budov, priemysel, znečistenie, atď.) Riziká zvýšeného výskytu symptómov respiračných ochorení (bronchitída, suchý kašeľ, alergické reakcie,..) boli významne vyššie s priestoroch so zníženou ventiláciou.
Nedostatočné vetranie je v priamom vzťahu aj s vysokými množstvami prchavých organických látok a biologickým znečistením ovzdušia (baktérie, plesne, roztoče) a kvalitou ovzdušia podľa meraných hodnôt CO2, ktoré pri vyššej miere zapríčiňujú zhoršenie pozornosti, únavu, či prispievajú k faktorom podporujúcim proces oxidačného stresu. 

Viaceré z týchto štúdií ako svoj záver vydali konkrétne opatrenia, ktoré by školy mali nasledovať, aby kvalitu vnútorného prostredia efektívne skvalitnili. U nás sa danou problematikou zaoberá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý v danej téme vydal niekoľko materiálov a vyhodnocovacích správ z uvedených výskumov, kde ako jedno z opatrení bolo odporúčanie na zabezpečenie kvalitnej ventilácie priestorov určených pre dlhodobý denný pobyt detí.

Z našich skúseností dokážeme potvrdiť, že kvalitne prevedené riadené vetranie realizované so zreteľom na vyššie uvedené výsledky štúdií dokáže výrazne napomôcť zlepšeniu podmienok vnútornej klímy, ktoré sú kľúčové pre zachovanie respiračného zdravia. Dokáže napomôcť aj ostatným oblastiam opatrení pri zvýšenie kvality vnútorného prostredia (vhodný spôsob dezinfekcie a upratovania, úprava okolia budov, minimalizácia prítomnosti tabakového dymu, či splodín a popolčeka z vykurovania, minimalizácia prítomnosti dráždivých pachov a prchavých látok, atď.)

Počas riadeného vetrania prebiehajú viaceré procesy súbežne, ktoré spoľahlivo a nepretržite zabezpečujú:

- výraznú filtráciu privádzaného vzduchu s viac než 90% účinnosťou odstránenia jemných prachových častíc s možnosťou osadenia uhlíkových filtrov

- neustály prívod čerstvého vzduchu s optimálnym množstvom O2 a odvádzanie „znehodnoteného vzduchu“ s vysokým obsahom CO2 bez rizík spojených s nárazovým vetraním tried či prievanom (najmä v zimných mesiacoch s rizikom nepriaznivých zmien teploty a prítomnosti popolčeka zo spaľovania počas vykurovania)

- šetrenie energií, okrem zdravotného hľadiska využívame aj pridružené úsporné benefity v podobe využívania zostatkového tepla/ chladu znehodnoteného, odvádzaného vzduchu.Všetky tieto procesy, vrátane možnosti doplnkového vnútropotrubného systému na udržiavanie vhodnej úrovne vlhkosti dokážu byť plne automatické a fungujú na základe aktuálnych vnútorných podmienok podľa potrieb prítomných osôb. Nie je teda potrebná denná údržba, či dezinfekcia.

Je dôležité spomenúť, že najrozšírenejším trendom v modernizácii školstva bolo vonkajšie zateplenie budov, ich striech a výmena plastových okien, teda čo najväčšie vzduchotesné a tepelné uzavretie budov – tieto budovy síce zvýšili energetickú efektivitu ale zároveň okrem nárazového vetrania obmedzili akúkoľvek formu výmeny vzduchu, či jeho cirkuláciu medzi vnútorným a vonkajším prostredím a to aj v prípade, že okná disponujú funkciou mikrovetrania.
To vzhľadom na bežné rozmery priestorov nie sú dostačujúcou alternatívou, obzvlášť ak uvedieme, že mikrovetranie vždy záleží skôr od vonkajších veterných podmienok a nereaguje na meniace sa potreby v interiéri.
Táto “nepružnosť reakcií” je citeľná ako zrážanie vody v oblasti okien, rohov či miest s tepelnými mostami, prirodzeným následkom je výskyt plesní a hubovitých organizmov, na ktorých odstránenie je nevyhnutné použitie invazívnej chémie.

Aktuálnym problémom sa stáva najmä aj samotná kvalita vonkajšieho ovzdušia, z ktorého privádzame prirodzeným vetraním vzduch do interiérov – v určitých lokalitách (napr. oblasť Vranova nad Topľou, Ružomberka, či Bratislavy a priemyslených miest) aj pri dodržaní harmonogramu vetrania oknami podľa smerníc EÚ nedokážeme vyhovieť zdravotným požiadavkám z jednoduchého dôvodu, vonkajšie ovzdušie samo o sebe obsahuje priveľké množstvo jemných častíc, popolčeka či splodín (najmä vo vykurovacom období). V tomto prípade je pre dlhodobý pobyt vhodné považovať filtráciu vzduchu za nevyhnutnosť.

Tento materiál je vlastníctvom spoločnosti COMAIR Slovensko, jeho ďalšie šírenie treťou osobou je dovolené len po písomnom súhlase spoločnosti. Materiál bol vyhotovený na základe verejne dostupných štúdií SINPHONIE, SEARCH a záverov CEHAPE.

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118
065 01  Hniezdne

fakturačné údaje:
Jarmočná 1816/138, 064 01  Stará Ľubovňa
IČO: 36832120
ĎIČ: 2022440178
IČ DPH: SK 2022440178


E-mail:    info@comair.sk   
Telefón:  +421 905 401 344
                +421 947 974 852


Informácie k objednávkam:
E-mail:   objednavky@aerosystem.sk
Telefón: +421 905 401 344


Technická podpora:  +421 947 974 852


Montáže - podpora:   +421 915 710 914


Obhliadka referenciíobhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:                    projekcia@aerosystem.sk

Technik pre realizácie a obhliadky:
E-mail:      technik@aerosystem.sk
Telefón:    +421 915 710 914


Marketing a reklama:
E-mail:     marketing@aerosystem.sk
Telefón:   +421 948 203 261

Koncepcia vykurovania a ohrevu TÚV

Donedávna bola otázka vykurovania pomerne jednoducho zodpovedateľná, riešil sa buď plynový kotol alebo elektrický kotol.
Dnes máme možnosti nepomerne viac. Avšak, neexistuje žiadny univerzálny spôsob, ktorý je vhodný pre všetkých. V prípade rozhodovania sa, je potrebné brať do úvahy viaceré hľadiská a na základe nich sa rozhodovať.í. Čítať ďalej...5 dôležitých vecí, na ktoré dbať pri výbere vetracieho systému

Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby.  Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Čítať ďalej...


Máme certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016!

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. V čom sa držiteľ tohto certifikátu odlišuje od ostatných firiem a čo tento certifikát overuje? Čítať ďalej...


Vnútorné ovzdušie škôl a školských zariadení vo vzťahu k respiračným ochoreniam

Téma riadeného, resp. núteného vetrania je častokrát uvádzaná najmä  v súvislosti s bývaním v súkromných obytných nehnuteľnostiach. Počas riadeného vetrania však prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku bývania. To sa však týka pobytu „doma“, čo však s pobytom v práci, či škole a školských zariadeniach?  Čítať ďalej...


Prečo je filtrácia vzduchu základom zdravého vetrania


Okrem komfortu a úspory energií je filtrácia vzduchu čoraz silnejším prvkom, ktorý ľudia považujú za nevyhnutnosť pri verejnej i súkromnej výstavbe. Verejné budovy inštalujú vetracie zariadenia z dôvodu platných legislatívnych noriem, ktoré konkrétne stanovujú merateľné hodnoty vnútorného prostredia podľa účelu budovy, počtu osôb a iných atribútov. Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferencii a požiadavkách klientov. Čítať ďalej...5 vecí, ktoré vám so systémom riadeného vetrania urobia vo vašom dome najväčšiu radosť


Špičkové systémy riadeného vetrania sú mnohokrát ovenčené rôznymi certifikátmi a označeniami. Vo väčšine prípadov si však klienti celkom nevedia predstaviť, ako sa tieto vlastnosti a fungovanie zariadenia prejavia v ich nehnuteľnosti a ako to pocítia. Zo spätnej väzby od klientov sme preto pripravili krátky sumár. Čítať ďalej...

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 947 974 852  
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk